ข่าวดี   กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา ปฏิบัติงานที่สถาบันโรคผิวหนัง

ด้วย กรมการแพทย์ จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่สถาบันโรคผิวหนัง ดังนี้
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา จำนวนเงิน 15960 บาท
คุณสมบัติ - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,200 บาท
คุณสมบัติ - จบการศึกษาระดับวุฒิ ประกาศนียบัตรชั้นสูง ( ปวส.) ทางด้านการจัดการ , การตลาด , เลขานุการ , คอมพิวเตอร์ , พนิชยกรรม และ บริหารธุรกิจ
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,200 บาท
คุณสมบัติ - จบการศึกษาประดับ ปวส. หรือ เทียบเท่า ในสาขาวิชา การบัยชี , วิชาการเงินการธนาคาร , สาขาวิชาการจัดการ ล การบัญชี , เลขานุการ , คอมพิวเตอร์ , พนิชยกรรม
4. เจ้าพนักงานพัสดุ กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท
คุณสมบัติ - จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือ เทียบเท่า ในสาขา การบัยชี , วิชาการเงินการธนาคาร , สาขาวิชาการจัดการ , การบัญชี ล เลขานุการ , คอมพิวเตอร์ , พนิชยกรรม

วัน เวลา สถานที่เปิดรับสมัคร
และผู้ที่สนใจจะสมัคร สามารถติดต่อและสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สถาบันโรคผิวหนัง อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถ. ราชเทวี เขตราชเทวี กทม. โทร 0-9520-72840 ตั้งแต่ วันที่ 14 พ.ย. - 15 พ.ย. 2559 โดยไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ขอขอบคุณ - www.สอบ.com