ข่าวดี กรมการปกครอง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา

กรมการปกครอง จะทำการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดังรายการต่อไปนี้
ตำแหน่ว เจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 5 อัตรา อัตราเงินเดือน 8,000 บาท
คุณสมบัติ
- ผู้ที่สามารถสมัครคักเลือกได้ ต้องจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6 ) , ปวช. หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
วิธีการคัดเลือก
1. การคัดเลือกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ความรู้ความสามารถในกาปฏิบัติงาน และ ความเหมาะสมกับตำหน่ง ดังนี้
1.1. การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ความรู้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ( 100 คะแนน)
1.2. ประเมินจาก ประวัติการทำงาน การศึกษา ประวัติส่วนตัว ไหวพริบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

วัน เวลา สถานที่เปิดรับสมัคร
ผู้ที่สนใจสามารถ ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ ส่วนวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 กรมการปกครอง ถ.อัษฎาาวงค์ แขวง วัดราชบพิธ เขตพระนคร กทม. ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. - 18 พ.ย. 2559 ในวันและเวลาราชการ ดดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โทร 02221-1824 ต่อ 232

ขอขอบคุณ - www.สอบ.com