การเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคและภัยจากอาชีพ  เรียกกันในวงการสาธารณสุขว่าชีวอนามัยซึ่งหมายถึง  งานอนามัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบอาชีพ  โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมคุณภาพและป้องกันอุบัติภัยจากการประกอบอาชีพ

1.โรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพอุตสหกรรม

     1.1.สิ่งแวดล้อมภายในโรงงานที่เป็นเหตุให้เกิดโรคและอันตรายต่อสุขภาพ

          1) สิ่งแวดล้อมทาง  ได้แก่ ความร้อน  ความเย็น  ความสั่นสะเทือน  กัมมันตภาพรังสี  เป็นต้น

          2) สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ  ได้แก่ เชื้อโรคต่างๆ เช่น เชื้อแบคทีเรีย  เชื้อรา เชื้อไวรัส เป็นต้น

          3) สิ่งแวดล้อมทางเคมี  เช่น  ก๊าชพิษ  สารละลายไฮโดรคาร์บอน  ฝุ่นละอองต่างๆ เป็นต้น

     1.2.อุบัติภัยที่เกิดขึ้นแก่คนงาน  ได้แก่  อุบัติภัยจากเครื่องจักร หรือ เครื่องยนต์กลไกในโรงงาน อุบัติภัยจากน้ำยาเคมีต่างๆ  อุบัติภัยจากการขนส่งเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ  ผลิตสินค้าอุปกรณ์และเครื่องจักร  อุบัติภัยจากพลังงานหรือเชื้อเพลิงต่างๆ  อุบัติภัยจากการขาดอากาศ  และอุบัติภัยจากสาเหตุอื่นๆ เช่น สัตว์กัดต่อย หรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย

     1.3.การป้องกันโรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพอุตสาหกรรม   ในการดำเนินการป้องกันโรคและอันตรายจากการทำงานจะบังเกิดผลดีหรือไม่เพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความสนใจ  ความเอาใจใส่และการประสานงานของบุคคลทั้ง 3 ฝ่ายร่วมกัน  คือฝ่ายนายจ้าง   ฝ่ายลูกจ้าง  ฝ่ายลูกจ้าง  และฝ่ายรัฐบาล  ซึ่งนับได้ว่าเป็นองค์สามหรือไตรภาคีงานอาชีวอนามัย  ทั้งนี้ให้คนงานมีสุขภาพดี  จึงจะช่วยให้สามารเพิ่มผลผลิตได้เต็มที่

 

2.โรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

     ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอาจประสบอันตรายหรือมีปัญหาด้านสุขภาพ  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบอาชีพ  จึงควรปฏิบัติดังนี้

         2.1. อาชีพทำไร่  ทำนา  ทำสวน   ผู้ประกอบอาชีพจะเป็นต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆอุบัติภัยหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกร  ได้แก่ อุบัติภัยที่เกิดจากเครื่องมือเครื่ิงใช้  อันตรายจากวัตถุเคมี  อันตรายจากสัตว์  จากภัยธรรมชาติ  และโรคภัยไข้เจ็บ  วิธีการป้องกันอุบัติภัยจะทำได้โดยการศึกษาวิธีการใช้เครื่องทุ่นแรงและสารเคมีจากผู้รู้หรือจากผู้จำหน่ายให้ดีก่อน  สังเกตจากคำแนะนำ  ข้อปฏิบัติหรือวิธีการใช้และปฏิบัติโดยเคร่งครัด  ปรุบปรุงและเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ เป็นต้น

         2.2. อาชีพสัตว์  การทำฟาร์เลี้ยงสัตว์  การทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์นั้นควรจะมีข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย  คือการศึกษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการเตรียมอาหารให้แก่สัตว์  ศึกษาเคมีวัตถุต่างๆเพื่อใช้กับสัตว์  จัดสิ่งแวดล้อมในฟาร์มให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยอยู่เสมอ

3.โรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพอื่นๆ

         3.1. อาชีพงานในอู่รถยนต์  ซึ่งอาจจะประสบกับอันตรายจากการประกอบอาชีพ  จึงควรปฏิบัติงานเพื่อป้องกันอันตรายด้วยการไม่แต่งกายให้รุ่มร่ามเกินไป  ถ้ามีความจำเป็นก็ควรสวมถงมือและผ้ากันเปื้อน  ไม่ควรประมาท  ไม่เล่นหรือเหม่อในขณะทำงาน  ระวังไฟฟ้าดูด  ระวังไฟไหม้  และอย่าสูบบุหรี่ในอู่รถยนต์  รู้จักช่วยตนเองเมื่อเกิดอุบัติภัยหรือพยาบาลเบื้องต้นได้

         3.2. ช่างตัดผมและช่างตัดผม  ปัญหาที่พบส่วนใหญ่  ได้แก่  ปัญหาการแพ้น้ำยาเคมีต่างๆ การได้รับบาดเจ็บจากเครื่องมือ  ดังนั้น ในการปฏิบัติจึงควรศึกษาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เข้าใจเป็นอย่างดีก่อนใช้ศึกษาสารเคมีต่างๆ ให้เข้าใจถึงชนิดและขนาดของการใช้  อย่าประมาทในขณะที่ใช้เครื่องมืออยู่และจัดสภาพสิ่งแวดล้อมในร้านให่เหมาะสม