สภาพแวดล้อมก่อให้เกิดสิ่งที่เป็นคุณและเป็นโทษต่อมนุษย์  เมื่อใดที่สิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดปัญหาหรือเป็นภัยต่อความเป็นอยู่  เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้ถูกสุขลักษณะเพื่อให้คนเรามีสุขภาพดีขึ้น  คำว่าสุขลักษณะหมายถึงลักษณะสำคัญที่ทำให้คนเรามีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและ จิตใจ

1.บ้านเรือนที่ถูกสุขลักษณะ

     การรักษาบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะจะช่วยส่งเสริมสุขภาพทางกายและทางจิตแก้ ผู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยป้องกันโรคติดต่อไม่ให้เกิดขึ้นหรือแพร่กระจายออก ไปได้  และเพื่อป้องกันอุบัติภัยหรืออันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ภายในบ้าน  ในการรักษาความสะอาดบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะ  มีความเป็นระเบียบน่าอยู่อาศัย  สิ่งที่ควรรักษาให้มากเป็นพิเศษในบ้าน  ได้แก่

 

     1.1.ห้องนอน  ควรจะเป็นห้องที่โป่ง  อากาศถ่ายเทได้สะดวก  มีแสงแดดส่องถึง  ห่างจากเสียงอึกทึก  และเหตุรำคาญต่างๆ เช่น ยุง มด ริ้น ไร เป็นต้น  ในการดูแลรักษาความสะอาดห้องนอนจะต้องหมั่นปัดกวาด เช็ด ถู ให้สะอาดอยู่เสมอ ข้าวของเครื่องใช้จะต้องจัดให้เป็นระเบียบสวยงาม

     1.2.ห้องครัว  ควรจะมีช่องรับลมและหน้าต่างหลายบาน เปิดให้แสงแดดส่องถึงเพื่อช่วยฆ่าเชื้อโรค  นอดจากนี้  ควรจะมีที่สำหรับเก็บเครื่องครัว เช่น ตู้ หิ้ง ชั้น เป็นต้น  โดยจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรีบยร้อย  ตู้เก็บอาหารควรจะปิดให้มิดชิด  ควรจะมีถังขยะสำหรับทิ้งเศษอาหาร  ของเหลือใช้าจะต้องนำไปทิ้งทุกวัน

     1.3.ห้องส้วม  ที่ถูกสุขลักษณะควรจะสะอาด  ปกปิดมิดชิด  ไม่มีกลิ่นอับ  อากาศถ่ายเทได้สะดวก  มีแสงสว่างพอควร  มีที่นั่งสะดวก มีอุปกรณ์ที่จำเป็นครบถ้วน เช่น กระดาษชำระ  สบู่  ขันน้ำ เป็นต้น

     1.4.บริเวณบ้าน  ได้แก่  ส่วนที่อยู่รอบๆ หรือนอกตัวเรือน  เช่น สนามหญ้า  สวนครัว  ทางเดิน  ท่อน้ำ  เป็นต้น  การรักษาบริเวณบ้านให้ถูกสุขลักษณะ  ซึ่งสามารถจะทำได้ด้วยการหมั่นปัดกวาดให้เรียบร้อย  จัดวางของให้เป็นระเบียบ ปรับพื้นให้ราบ  จัดทำรางระบายน้ำ  ทำคอกสัตว์  ตกแต่งไม้ประดับ  ดูแลสานไฟฟ้า  โทรศัพท์  ให้เป็นระเบียบและปลอดภัย

     1.5.การกำจัดขยะมูลฝอย  ขยะมูลฝอยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  คือ ขยะแห้ง และ ขยะเปียก

     ขยะแห้ง  คือ สารหรือวัตถุที่สลายตัวอบาก หรือสลายตัวไม้ได้ เช่น เศษผ้า เศษกระดาษ  ใบไม้แห้ง  ถุงพลาสสติก  กระป๋อง  เป็นต้น

     ขยะเปียก  คือ ขยะสดที่สามารถย่อยสลายได้ มีความชื้นสูง ถ้าปล่อยทิ้งไว้จะทำให้เกิดการบูดเน่า  ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน  เช่น เศษอาหาร  มูลสัตว์  เป็นต้น

     การกำจัดขยะมูลฝอยกระทำได้โดยการจัดหาภาชนะใส่ขยะมูลฝอย  และนำไปกำจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามประเภทของขยะนั้นๆ  เช่น  การเผา  การฝัง  การใช้เลี้ยงสัตว์ หรือส่งรถขยะเทศบาล  เป็นต้น

2.น้ำดื่มน้ำใช้ที่ถูกสุขลักษณะ

     น้ำดื่มน้ำใช้  น้ำเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของคนเราอย่างมาก  ถ้าขาดน้ำอาจทำให้เสียชีวิตได้  น้ำที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน  ไดมาจากธรรมชาติ  3.  แหล่งด้วยกันคือ น้ำผน  น้ำผิวดิน  และน้ำใต้ดิน  น้ำที่สะอาดหรือถูกสุขลักษณะคือ น้ำที่ใสสะอาด  ไม่มีสี  ไม่มีกลิ่น  และไม่มีรสชาติ

     2.1.วิะีทำน้ำดื่มน้ำใช้ให้ถูกสุขลักษณะ  มีดังนี้

          1. การต้ม  เป็นการฆ่าเชื้อโรคที่ปะปนอยู่โดยใช้ความร้อน  เป็นวิธีที่สะดวกและปลอดภัยที่สุด

          2. การกรอง  เป็นวิธีการทำน้ำให้ใส  แต่ยังมีเชื้อโรคปะปนอยู่  วัสดุที่ใช้กรอง  ได้แก่  ทรายละเอียด  ทรายหยาบ  ถ่าน  กรวดละเอียด  กรวดหยาบ  อิฐหัก  ใส่ลงเป็นชิ้นๆ ในถังกรองน้ำตามลำดับ  น้ำที่ผ่านการกรองถ้าจะนำไปดื่มควรนำไปต้มเสียก่อน

          3. การใช้สารเคมี  คือการใส่สารเคมีบางชนิดลงไปในน้ำ  เช่น ด่างทับทิบ  สารส้ม  น้ำยาคลอรีน

     2.2.การจัดหาน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด  มีวิธีดังนี้

          1. น้ำฝนที่สะอาดในถังเก็บ  ภาชนะที่เก็บต้องสะอาดและต้องมีฝาปิดมิดชิด  เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลงไปวางไข่หรือฝุ่นละอองลกลงไป

          2. น้ำประปา  นับเป็นน้ำที่สะอาดที่กรรมวิธีต่างๆ แล้วสามารถนำมาอาบและดื่มได้

          3. น้ำบ่อ  เป็นน้ำที่สะอาดพอสมควร  เพราะน้ำซึมผ่านชั้นดินต่างๆ จะกรองสารและเชื้อโรคบางชนิดออกไป

3. การระบายน้ำเสีย

      เป็นการระบายน้ำโสโครกจากน้ำทิ้งที่ใช้ตามบ้านเรือนทั่วๆไป เช่น น้ำจากการชำระร่างกาย น้ำล้างจาน  น้ำซักผ้า เป็นต้น  รวมทั้งการระบายน้ำฝนที่ตกลงมาและขังเป็นแอ่ง  เป็นบ่อ  อยู่ตามพื้นดิน  ทำให้เกิดการเหม็นเน่า  และกลายเป็นแหล่งเพราพันธุ์ยุง  เราจึงควรกำจัดน้ำเสียโดยทำบ่อระบายน้ำจากบริเวณที่ต้องทิ้งไปสู่บ่อกำจัด น้ำทิ้ง  ลักษณะของท่อของท่อระบายน้ำควรทำเป็นท่อปิดฝารูปกาบกล้วย  เพราะน้ำจะไหลได้สะดวกส่วนบ่อควรจะลึกพอสมควร  ปากบ่อควรจะมีตะแกรงสำหรับกั้นเศษขยะ  เศษอาหารเพื่อแยกนำไปทิ้งต่างหาก