ศธ ....../..................                                     โรงเรียนบ้าน……….. 
                                                               ตำบลแพง อำเภอศรีสงคราม
                                                               จังหวัดนครพนม 48150           
8 มีนาคม 2559

เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนในปกครองของท่านไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

เรียน ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดแพง

          ด้วยโรงเรียนบ้านหาดแพง ได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับอนุบาล ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและด้านภาษาให้เหมาะสมกับวัย ได้สัมผัสกับสถานที่จริง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ อย่างสนุกสนาน สร้างองค์ความรู้ขึ้นเองอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนจึงขออนุญาตนำนักเรียนในปกครองของท่านเดินทางไปทัศนศึกษา ณ พระธาตุพนม พระธาตุเรณู ตลาดอินโดจีน จังหวัดนครพนม โดยออกเดินทางในวันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 07.00 น. นักเรียนรวมกันขึ้นรถที่โรงเรียนบ้านหาดแพง และกลับถึงบ้าน เวลา 16.30 น. จึงขออนุญาตนำนักเรียนในปกครองของท่านไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รู้เท่าทันเหตุการณ์

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

( ........................................ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง
.........................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้านาย/นาง....................................................................ผู้ปกครองของ ด.ช………………..………….………………..กำลังเรียนชั้น.............................


ให้เด็กชาย/เด็กหญิง.........................................................ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ในวันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2559
ลงชื่อ........................................................................
( ..............................................................................)
ผู้ปกครองนักเรียน