มลพิษทางอากาศ  หมายถึง สภาวะของอากาศภายนอกที่คนเราหายใจเข้าไป  มีสารต่างๆปะปนอยู่เป็นจำนวนมากพอที่จะทำอันตรายต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม รอบตัวเราได้

1. มลพิษทางอากาศ

     1. สาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ  ได้แก่

        1.1.ยานพาหนะต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางบก  ได้เพิมขึนอย่างมากมาย ได้แก่ รถยนต์ประเภทต่างๆที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ซึ่งเกิดเขม่าควันหรือ ไอเสียตลอดเวลา  โดยเฉพาะในขณะที่มีการราจรติดขัด

        1.2.โรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก จะเป็นตัวช่วยเพิ่มปริมาณสิ่งสกปรกให้กับอากาศ เช่น เขม่า ควันไฟ ฝุ่นละออง  ก๊าชต่างๆ และกลิ่นไอของเสียอื่นๆแล้วแต่ประเภทของโรงงาน

        1.3.บ้านเรือนที่สร้างผิดสุขลักษณะและไม่มีการวางผังเมือง  เพื่อแก้ปัญหาไว้ล่วงหน้าทำให้ชุมชนกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรม  มีน้ำสกปรก  มีขยะมูลฝอย  มีถนนแคบๆ ไม่สะดวกต่อการจราจร  มีเขม่าและควันไฟจากการหุงต้ม

        1.4.ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  รวมทั้งของเหลือใช้อื่นๆ มีวิธีกำจัดที่ไม่รัดกุม  ทำให้มีกลิ่นเหม็น  และเป็นที่อยู่ของสัตว์นำโรคชนิดต่างๆ

        1.5.บริเวณนอกเมืองหรือชนบท  สาเหตุมาจากการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์  การใช้สารเคมีฆ่าแมลงโดยเครื่องพ่นขนาดใหญ่ และการเผาป่า  เผาทุ่งนา

        1.6.การทดลองระเบิดปรมาณูของประเทศมหาอำนาจ  ทำให้เกิดฝุ่นกัมตภาพรังสีแผ่กระจายในบรรยากาศ

        1.7.สภาพดินฟ้าอากาศซึ่งเกิดขึนตามธรรมชาติ  เช่น การเกิดพายุพัดเอาฝุ่นละอองปลิวฟุ้งกระจาย  การพัดพาเอาสิ่งสกปรกจากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่ง  เป็นต้น

Recent Posts

 

     2.อันตรายจากมลพิษทางอากาศ  สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทสำคัญคือ

        2.1.อันตรายต่อสุขภาพ  ได้แก่  อันตรายจากเชื้อโรคซึ่งส่วนใหญ่เป็นเชื้อโรคในระบบทางเดินหายใจที่ฟุ้ง กระจายในอากาศ  อันตรายจากก๊าชต่างๆ เช่น ก๊าชซัลเฟอร์ไดออกไซด์  ก๊าชคาร์บอนมอนอกไซด์  ก๊าช"อโดรเจนซัลไฟต์ ก๊าชโอโซน  เป็นต้น  อันตรายจากสารเจือปนในอากาศและอันตรายจากสารเคมีต่างๆ

        2.2.อันตรายต่อทรัพย์สิน  สารเคมีอาจก่อให้เกิดการกัดกร่อนทำลายอาคารบ้านเรือนเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ

        2.3.อันตรายต่อพืชพันธุ์ธัญญาหาร  มีก๊าชหลายอย่างอยู่ในอากาศเสียที่เป็นอัตรายต่อพืชนอกจากนี้ก็มีฝุ่นละออง และเขม่าควันต่างๆ

     3.การป้องกันไม่ให้เกดิมลพิษทางอากาศ  แบ่งออกเป็น

        3.1.ให้โรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใกล้ชุมชนเมืองหรือจัดไว้ในนิคมอุตสาหกรรม

        3.2.เจ้าหน้าที่ของรัฐควรให้คำแนะนำและควบคุมโรงงานให้ดำเนินกรรมวิธีต่างๆ เพื่อลดปริมาณสิ่งสกปรกลงให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

        3.3.ควรมีการควบคุมการปลูกสร้างอาคารต่างๆและจัดสรรที่ดินให้อยู่ในหลักเกณ์ของผังเมืองที่ดี

        3.4.ควรมีการตรวจสอบสภาพรถยนต์ทุกชนิดเพื่อแก้ไขปันหาไอเสีย

        3.5.ควรมีการทำความสะอาดถนนหนทางต่างๆ หรือสาธารณสถานด้วยเครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสม

        3.6.ควรให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องมลพิษทางอากาศ

2.มลพิษทางน้ำ

     ภาวะมลพิษทางน้ำ  หมายถึง สภาพของน้ำที่มีสารเป็นพิษผสมอยู่หรือก๊าชออกซิเจนอยู่น้อยมากจนเป็นผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของร่างกาย

        2.1.สาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษทางน้ำ

              1.การระบายน้ำจากอาคารบ้านเรือนต่างๆ

              2.การสัญจรไปมาทางน้ำและประชาชนไม่ร่วมมือกันรักษาความสะอาด

              3.การทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำ

              4.โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยของเสียต่างๆ ลงไปในแม่น้ำลำคลอง

              5.การตกค้างของสารเคมีจากการใช้ปุ๋ยและสารฆ่าแมลงหรือสารปราบวัชพืช

       2.2.อันตรายจากน้ำโสโครกหรือน้ำเสีย

             อันตรายของน้ำโสโครกหรือน้ำเสีย  จะขึ้นอยู่กับสิ่งสกปรกหรือสิ่งโสโครกที่เจือปนอยู่ในน้ำหาเป็นสิ่งโสโครก ทางฟิสิกส์  เช่น สี  ความขุ่น  ก็ไม่มีอัตรายมากนัก  หากเป็นสิ่งโสโครกทางเคมีก็จะทำอันตรายต่อสุขภาพมากขึ้น  เช่น  การดื่มน้ำที่มีสารตะกั๋วก็จะทำให้เป็นโรคแพ้พิษสารตะกั๋ว  และหากเป็นสิ่งโสโครกทางชีวภาพ  เช่น เชื้อโรคต่างๆ ก็ยิ่งจะเป็นอัตรายมากขึ้น

       2.3.การป้องกันไม่ให้แหล่งน้ำสกปรก  สามารถดำเนินการได้ดังนี้

             1.รัฐบาลควรส่งเสริมให้มีน้ำประปาใช้ในท้องถิ่นชนบท

             2.การปลูกสร้างที่อยู่อาศัย  สร้างตลาดหรือสร้างเมืองใหม่  ควรวางผังเมืองให้ถูกหลักสุขาภิบาล

             3.การระบายน้ำออกจากอาคารบ้านเรือนหรือแหล่งชุมชน  ควรมีการฆ่าเชื้อโรค หรือผ่านกระบวนการทำให้สะอาดก่อนที่จะระบายน้ำสู่แม่น้ำลำคลอง

             4.รัฐบาลควรกำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมสร้างโรงบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยน้ำลงสู่แม่น้ำลำคลอง

 วีดีโอประกอบ